Asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kempeleen Jätekuljetus Ky

Yhteystiedot:
Ekohaka 7
90440 KEMPELE

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kempeleen Jätekuljetus Ky / Johanna Heikkinen
Ekohaka 7
90440 KEMPELE
08 – 562 0310
info@kempeleenjatekuljetus.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Kempeleen Jätekuljetus Ky / Johanna Heikkinen
Ekohaka 7
90440 KEMPELE
08 – 562 0310
info@kempeleenjatekuljetus.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterin asiakassopimukset

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:
• Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palveluiden kertominen

5. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan henkilötiedot
• Nimi
• Laskutusosoite
• Jätteiden nouto-osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• Tiedot asiakkaan palveluista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kempeleenjatekuljetus.fi tai puhelimitse 08 – 562 0310.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä
• Asiakkaalta verkkolomakkeen kautta
• Asiakkaalta paperilomakkeen kautta, esimerkiksi messutilaisuudessa tai tapahtumassa
• Asiakkaalta sähköpostitse

8. Käsittelyn kesto

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kempeleen Jätekuljetus KY:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen käsittelijät

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kempeleen Jätekuljetus Ky:n työntekijät. IT-tuella sekä tilitoimistolla on pääsy Kempeleen Jätekuljetuksen tietojärjestelmiin.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.